Menu AT art Szukaj

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN

 1. Informacje ogólne i definicje .

1.  Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Galerii Internetowej AT art  dostępnego pod adresem http://www.atart.com.pl/.

2. Operatorem Galerii Internetowej AT art (zwanym dalej Sprzedającym lub Galerią) jest firma Anna Krawczyk-Wojarnik AT art.  z siedzibą w Kaniach, kod 05-805, ulica Nadarzyńska 18d ,  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 527-00-18-550, Regon: 015282478.

3.Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się z Galerią  poprzez wiadomości e-mail pod adresem: galeria@atart.com.pl,  w dni robocze w godz.10-17. Adres do korespondencji: AT art  05-805 Kanie ul. Nadarzyńska 18 d

2. Definicje

1. Galeria (Sprzedający)–  oznacza Annę Krawczyk-Wojarnik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AT ART Anna Krawczyk-Wojarnik z siedzibą w Kaniach (05-805), ul. Nadarzyńska 18D, NIP: 5271341589, REGON:015282478 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: galeria@atart.com.pl , będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

2. AT art – serwis internetowy, dostępny pod adresem domeny internetowej www.atart.com.pl którego właścicielem jest Galeria, za pomocą którego Galeria prezentuje dzieła Artystów, prowadzi sprzedaż detaliczną umożliwiając Klientom ich zakup oraz promuje Artystów i ich Dzieła.

3. Artysta – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, , która jest autorem Dzieł przeznaczonych są sprzedaż, w AT art. Na potrzeby Regulaminu za Artystę będzie uważana również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, której dzieła przeznaczone są na sprzedaż w AT art.

4. Użytkownik /Konsument – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedającego. Użytkownikami serwisu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, rezerwująca lub kupująca Dzieło Artysty od Galerii AT art.

5. Dzieło – przedmiot zaprojektowany i (lub) wykonany przez Artystę,. Opis i fotografie Dzieła prezentowane są w AT art.

6. Zamówienie – zapytanie ofertowe, które składa Klient do Galerii poprzez formularz zamówienia AT art, którego celem jest potwierdzenie dostępności Dzieła, ustalenie ceny Dzieła i kosztów dostarczenia i rezerwacji dzieła, jeśli to możliwe.

7. Sprzedaż – umowy sprzedaży Dzieła wystawionego w AT art, w tym również zawarcie umowy na odległość między Klientem a Galerią, poprzez uznanie na rachunku bankowym Galerii wpłaty Klienta za Dzieło.

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania AT art. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich jego postanowień.

3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Użytkownika do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.

3. Rola, prawa i obowiązki Galerii.

1. Galeria zajmuje się promocją  Artystów oraz sprzedażą na własny rachunek wykonanych przez nich Dzieł. Galeria może nadto pośredniczyć w realizacji Dzieł na indywidualne zamówienie Użytkownika, w imieniu, na rachunek i na rzecz Artysty.

2. Galeria, jest stroną transakcji dokonywanej z Użytkownikiem, tzn. jest stroną umowy sprzedaży.

3. Przedmiotem usług świadczonych przez Galerię jest sprzedaż Dzieł, sporządzanie ofert, negocjacje, i obsługa płatności we własnym imieniu.

4. Zamieszczone w AT art informacje są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami; dalej Kodeks Cywilny).

5. Wszystkie dzieła prezentowane na stronach Galerii AT art.com.pl  znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł (zwanych dalej Artystami). Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach ATart.com.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Galerią, pod adresem: galeria@atart.com.pl

6. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.

7.Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).

8. Galeria  zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Galerii w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji

9.Galeria nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.

10. Galeria nie dokonuje dostawy towaru w rozumieniu przepisu art. 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Galeria nie świadczy usług na podstawie umowy komisu.

11. Galeria  zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

12. Galeria może odmówić Użytkownikowi Sprzedaży Dzieła, jeżeli:

a/ nie dysponuje już Dziełem,  b/Użytkownik  nie dostarczy prawidłowych danych adresowych umożliwiających skuteczne doręczenie Dzieła  c/ Użytkownik we wskazanym czasie nie uiści przelewu w należytej wysokości,

13.  Galeria zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby jej oferta, obejmująca Dzieła była rzetelna i aktualna.

14. Galeria zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie przekazanych danych adresowych Użytkownika, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

15.  Galeria  ma obowiązek   dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych

 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

2.Przed każdym wysłaniem Zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się z prezentacją Dzieła uważnie czytając opisy i oglądając zdjęcia umieszczone w karcie każdego dzieła. Jeżeli Użytkownik będzie miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Dzieła lub zasad jego zakupu, powinien nawiązać z Galerią kontakt  pisząc na adres e-mail galeria@atart.com.pl, opublikowany również w serwisie AT art.

3. Użytkownik składając Zamówienie powinien prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia i użyć swoich rzeczywistych danych adresowych. Nie wypełnienie formularza Zamówienia, bądź nie potwierdzenie przez Użytkownika oferty wysłanej przez Galerię w odpowiedzi na Zamówienie będzie równoznaczne z odstąpieniem od zakupu i zostanie przez Galerię anulowane.

4. Użytkownik przed złożeniem Zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z AT art przez Użytkownika oznacza, że zaakceptował Regulamin bez zastrzeżeń.

 

5. Zasady i kolejność dokonywania zakupów

1. AT art przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji .

4. Kolejność dokonywania zakupów:

Krok 1-  Złożenie Zamówienia

Krok 2 -Sprzedający sprawdza dostępność Dzieła i potwierdza ten fakt Użytkownikowi.

Krok 3- Sprzedający potwierdza Użytkownikowi mailem przyjęcia zamówienia wraz z określeniem  terminu i kosztów dostawy.

Krok 4-Użytkownik  potwierdza Zamówienie mailowo oraz dokonuje zapłaty co jest potwierdzeniem zawarcia umowy przez Użytkownika.

Krok 5 – Zaksięgowanie wpłaty

Krok 6- dostarczenie Dzieła do Użytkownika.

Użytkownik SKŁADA ZAMÓWIENIE wypełniając i wysyłając formularz zamówienia wybranego Dzieła po uprzednim dodaniu Dzieła do „koszyka”, co oznacza chęć nabycia. Z chwilą złożenia zamówienia Dzieło uzyskuje status „REZERWACJI”. Złożenie Zamówienia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży ani żadnej innej oraz nie zobowiązuje żadnej ze stron. Wysłanie formularza ma charakter informacyjny. GALERIA SPRAWDZA DOSTĘPNOŚĆ DZIEŁA w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia  i w przypadku kiedy Dzieło wystawione na sprzedaż jest dostępne – GALERIA WYSYŁA DO KLIENTA POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA . W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Galeria informuje Użytkownika o dostępności Dzieła,  o kosztach zakupu i dostarczenia Dzieła ,  udziela informacji dotyczących realizacji płatności. Stanowi to ofertę handlową dla Użytkownika złożoną przez Galerię. Jeśli zaś Zamawiane Dzieło  nie jest dostępne – informuje Użytkownika  o tym, że transakcja nie może być zrealizowana i anuluje Zamówienie. W przypadku dostępności Dzieła i złożenia przez Galerię oferty, UŻYTKOWNIK SPRAWDZA OFERTĘ  i jeśli ją POTWIERDZI  , najpóźniej w ciągu 3 dni mailowo na adres galeria@atart.com.pl . Dzieło nabiera status REZERWACJI na okres kolejnych 3 dni roboczych do momentu uznania na rachunku Galerii wpłaty Użytkownika. Jeśli Użytkownik w powyższych terminach nie potwierdzi oferty lub nie dokona wpłaty na wskazany rachunek bankowy, Galeria anuluje Zamówienie.  Użytkownik wpłaca ustaloną kwotę pieniędzy na rachunek bankowy Galerii, co stanowi ZAWARCIE UMOWY sprzedaży. ZAKSIĘGOWANIE WPŁATY na rachunku bankowym Galerii rozpoczyna czynności zmierzające do bezpiecznego i skutecznego doręczenia Dzieła Użytkownikowi.

5. Galeria na bieżąco informuje jak przebiega proces realizacji zamówienia . Informacje te wysyłane są na podany przez Użytkownika adres e-mail.

6.  Czas realizacji zamówienia jest ustalany z Użytkownikiem indywidualnie drogą mailową. Galeria dołoży wszelkich starań, aby zamówione Dzieła dotarły do Użytkownika w idealnym stanie i w umówionym terminie. Termin dostawy liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Galerii. Galeria dołoży wszelkich starań aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy , jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych .

7.  Zamówienia realizowane są na terytorium Polski . Istnieje także możliwość wysyłki za granicę . W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Użytkownikiem.

 6. Płatności i dostarczenie Dzieł

1. Ceny Dzieł w AT art, wyrażone są w Złotych Polskich, są cenami brutto i nie uwzględniają kosztów przesyłki (dostarczenia, odebrania Dzieła oraz jego ubezpieczenia na czas przewozu). Dla Użytkowników spoza granicy RP ceny przeliczane są według aktualnego kursu sprzedaży walut na dzień złożenia Zamówienia, w banku, który prowadzi rachunek firmowy Galerii.

2. Zamówione Dzieła  dostarczane są  na koszt Użytkownika. Koszty przesyłki  opisane są na stronie atart.com.pl/zakupy

3. Zapłata za Dzieło dokonywana jest przed dostarczeniem Dzieła, przelewem na rachunek bankowy Galerii, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia oferty przez Użytkownika. Chwilą zapłaty jest uznanie wpłaty Użytkownika na rachunku bankowym Galerii. . Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży

4. Za zakupy w Galerii Użytkownik można zapłacić w następujący sposób:a/ przelewem na rachunek bankowy, dane do przelewu:  AT art. Anna Krawczyk-Wojarnik  , 05-805 Kanie ul. Nadarzyńska 18d , nr konta:  mBank :  70 1140 2004 0000 3902 7499 6572

6. AT art dostarcza zamówione Dzieło paczką pocztową lub przesyłką listową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłkami kurierskimi. Po uzgodnieniu z Użytkownikiem istnieje możliwość odbioru osobistego Dzieła

7.  Galeria  ma obowiązek i zobowiązuje się do  dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych

 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru tj. objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu (dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: galeria@atart.com.pl lub telefonicznie  na nr tel. 601 22 74 73).

2.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3.  Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: a/ wiadomością e-mail, na adres galeria@atart.com.pl b/  w formie pisemnej, na adres AT art Anna Krawczyk-Wojarnik, ul.Nadarzyńska18d,05-805 Kanie. Przesyłkę należy nadać na adres AT art Anna Krawczyk-Wojarnik , ulica Nadarzyńska 18D, 05-805 Kanie.
Wzór formularza odstąpienia od umowy:
-Data:
-imię i nazwisko Konsumenta:
-Adres Konsumenta:
-oświadczenie /informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
-Data odbioru towaru (od przewoźnika/punktu odbioru):
– Określenie żądania: proszę  o zwrot pieniędzy na wskazany rachunek bankowy:
– Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie Galerii.
– podpis Konsumenta (jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

4.   Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: 1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (konsument  płaci  za odesłanie niechcianego towaru do Sprzedającego- ponosi koszt wysyłki towaru), 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6.   Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Galerii. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

        8. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

9.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym .

10.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.   Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.   Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Reklamacje

1.      Sprzedający ma obowiązek  do  dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

2.      Użytkownikowi  przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Reklamacja powinna być złożona na adres e-mail: galeria@atart.com.pl lub na adres AT art Anna Krawczyk-Wojarnik , ul.Nadarzyńska 18D , 05-805 Kanie.W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-556 3 i następne Kodeksu cywilnego.

3.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: a. Imię i nazwisko,adres, adres e-mail  b. numer zamówienia  c. opis niezgodności Dzieła z umową, d. datę zawarcia umowy będącej podstawą do reklamacji  e. protokół szkody , a w nim przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację ,  sporządzony w obecności kuriera f. fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej)

4.      Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5.    Jeśli podane w reklamacji dane są niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji  Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie

5.      Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail:galeria@atart.com.pl  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników  przekazanych dobrowolnie Galerii AT ART w ramach wykonana świadczonych usług jest AT ART  Anna Krawczyk-Wojarnik  z siedzibą w Kaniach , 05-805, ul. Nadarzyńska 18d, NIP 527-134-15-89, REGON: 015282478, wpisaną do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju ; e:mail: galeria@atart.com.pl nr tel. +48 601 22 74 73

2. Poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza z danymi potrzebnymi do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o dzieło z Artystą, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych przez Galerię wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia umowy, w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów przez Galerię znajdują się w Polityce prywatności serwisu Internetowego i są integralną częścią Regulaminu.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgody wyrażonej przez Użytkownika i przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

       W Przypadku gdy w ramach świadczenia usługi przez Galerię ma miejsce powierzenie przetwarzania danych osobowych Sprzedawcy przez Administratora      będzie się ono odbywać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3.Administratorem danych osobowych jest Galeria, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Dane osobowe przekazane Galerii podawane są mu dobrowolnie, z zastrzeżeniem , że niepodanie określonych w Regulaminie danych uniemożliwi realizacje zamówienia.

5. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej . Dane są szczególnie chronione, a  w szczególności stosuje środki techniczne i organizacyjne  zapobiegające utracie danych ich uszkodzeniu lub zniszczeniu i uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa.

6. Galeria zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy Galerii galeria@atart.com.pl

10. Klauzula poufności.

1. Klienci zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje, o których powzięli wiadomość podczas negocjacji lub po podpisaniu umowy sprzedaży lub umowy o dzieło z Artystą.

2. Za informacje poufne nie uważa się informacji, które:

– są dostępne publicznie z zastrzeżeniem, że nie stały się publicznie dostępne w wyniku naruszenia Regulaminu,

– informacje pochodzące od Galerii lub Artysty, co do których Galeria lub Artysta wyrazili pisemną zgodę na ich ujawnienie.

3. Użytkownicy będą zwolnieni z zachowania w tajemnicy informacji poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

11. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Korzystanie z AT art jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

3.W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4.W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Galerii. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

5.W celu uniknięcia wątpliwości możliwość dochodzenia roszczeń od Galerii z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.

        6. Galeria informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.   Zasady korzystania z procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, są  nimi, w szczególności rzecznicy praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie  internetowej   Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7. Galeria informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowa systemu rozstrzygania sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

8. Galeria zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu , o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami

obowiązujące na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

        10. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy Użytkowników , którzy złożyli już zamówienia, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od  dnia doręczenia powiadomienia odnośnie zmiany regulaminu bez  konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie . W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres poczty elektronicznej Galerii.  Galeria poinformuje Użytkownika w ciągu 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Serwisu o zmianie Regulaminu i uczyni to za pomocą wiadomości przesłanej droga elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

11.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia  2014

r. i w przyszłości może ulec zmianie. Aktualna wersja Regulaminu jest opublikowana pod adresem: http://atart.com.pl

 

 

P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I

Właścicielem Serwisu Internetowego www.atart.com.pl jest Anna Krawczyk-Wojarnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Krawczyk-Wojarnik AT ART z siedzibą w Kaniach (05-805) ul. Nadarzyńska 18d wpisaną do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP 5271341589, REGON, która jest Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kontakt z administratorem poprzez adres email : galeria@atart.com.pl lub listownie na adres: AT ART Anna Krawczyk-Wojarnik, ul. Nadarzyńska 18d , 05-805 Kanie

I. DEFINICJE

1. Administrator– AT art Anna Krawczyk-Wojarnik z siedzibą w Kaniach (05-805) ul. Nadarzyńska 18d

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

5. AT art – serwis internetowy będący platformą handlową prowadzoną pod domeną www.atart.com.pl.

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce, którymi są : osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową , osób fizycznych reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi ,którym ustawa przyznaje zdolność prawną , prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

II.INFORMACJE OGÓLNE.

1. Polityka prywatności i cookie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez  Administratora danych i stosowania cookies w ramach serwisu AT art .

2.AT art  realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, ich zachowaniu w następujący sposób:

-poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzach informacje.

-poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki „cookies”(tzw „ciasteczka”)

3. Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług ( realizacji zamówienia,udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie) przez AT art.

4. Administrator dokłada należytej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu

5. Korzystanie z serwisu AT art możliwe jest po zapoznaniu się z Regulaminem i niniejszą Polityką Prywatności.

III. INFORMACJE O FORMULARZACH

1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu złożenia Zamówienia(płatność, wysyłka, reklamacja),  Zapytania o dzieło ( udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie Użytkownika) .
2.Zawarcie umowy Sprzedaży przez Użytkownika z Administratorem będącym Sprzedawcą  wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych i powierzeniem ich przetwarzania Administratorowi w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży. Podanie danych oznaczonych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Administrator w ramach serwisu internetowego AT art może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające realizację zawartej umowy sprzedaży.

Użytkownik  podaje następujące dane:

–  adres e-mail,

imię i nazwisko

numer telefonu

-kod pocztowy i miejscowość

ulica wraz z numerem domu/mieszkania

kraj

W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane w celu:

–  realizacji złożonego zamówienia ; w zakresie  przetwarzania danych niezbędnym do wykonania umowy  podstawą prawną  jest art.6 ust 1 lit.b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie ( podstawą prawną przetwarzania jest zgoda ( art.6 ust. 1 lit. a RODO)

– realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ( art 6 ust 1 lit. c RODO)

-ewentualnego dochodzenia roszczeń , podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego  praw ( art 6 ust.1 lit. f RODO)

-w celach analitycznych i statystycznych-podstawa prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust.1 lit f RODO)

                              
3. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego z Administratorem wymagane jest podanie  danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem ( imię i nazwisko, adres e-mail) . Niepodanie lub podanie błędnego adresu e-mail skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi na zadane pytanie . Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania.

W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane w celu:

-identyfikacji nadawcy oraz odpowiedzi na zadane pytanie przesłane w formularzu kontaktowym, podstawa prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oświadczenie usługi ( art.6 ust 1 lit.b RODO)

-w celach analitycznych i statystycznych-podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit.f RODO)

4. W przypadku wyrażenia woli skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie adres e-mail., podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na świadczenie usługi Newsletter ( art.6ust1.lit a RODO)

 IV. WYKORZYSTYWANIE ZEBRANYCH DANYCH
1. Administrator wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu AT art.

2. W przypadku wyrażenia woli skorzystania z usługi Newsletter,  Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe dotyczące promocji i nowych produktów dostępnych w serwisie At art.

3.  Administrator w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu AT art może pobierać dodatkowe informacje , w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu oraz mogą być gromadzone dane nawigacyjne, informacje o linkach i odnośnikach z których korzysta na naszym serwisie AT art oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies i przetwarzać je w celu  zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania serwisu AT art do preferencji Użytkowników, administrowania  AT art, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych AT art-podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO)

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z profili Administratora prowadzone na mediach społecznościowych ; Facebook, YouTUBE, Google+) . Dane są przetwarzane wyłącznie w celu promowania Usług oraz Towarów i komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem mediów społecznościowych- podstawą prawną jest uzasadniony interes polegający na budowaniu własnej marki. ( art6 ust1 lit f RODO)

V. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

  1. AT art korzysta  z plików cookies tzw „ciasteczka”
  2. Pliki cookies( tzw. „ciasteczka”stanowią dane informatyczne , w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do skorzystania z serwisu AT art. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej , z której pochodzą , czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy  numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www.atart.com.pl (ul. Nadarzyńska 18 , 05-805 Kanie) oraz współpracujący z operatorem serwisu partnerzy.
  4. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  5. Pliki cookies w serwisie AT art są wykorzystywane do: uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, które pomagają zrozumieć , w jaki sposób Użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych
  6. Stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:”sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi , które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. „Stałe” pliki cookies przechowywane sa w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
  7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies , również możliwe jest automatyczne blokowanie plików cookies.
  8. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem serwisu AT art i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu AT art
  9. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome, Android, Windows Phone, Blackberry).
  10. Użytkownik korzystając z Serwisu AT art wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
                   

       VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA ( dostęp, zmiana , poprawianie,usuwanie, przetwarzanie danych osobowych)

     1. w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych  Użytkownikowi przysługuje, a   Administrator zapewnia Użytkownikowi prawo:

-żądania od Administratora swobodnego dostępu do  danych osobowych

– żądania od Administratora sprostowania danych osobowych

-żądania od Administratora usunięcia danych osobowych

-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

-przenoszenia danych osobowych

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca)

3 .Wszelkie informacje odnośnie uprawnień przysługującym Użytkownikowi odnośnie dostępu, zmiany, zapomnienia, poprawiania, usuwania i cofnięcia zgody uzyskają Państwo pod numerem kontaktowym  z zakładki „KONTAKT”

4. Użytkownik może skorzystać ze swoich uprawnień wysyłając do Administratora wniosek w  formie pisemnej na adres: AT art Anna Krawczyk-Wojarnik Kanie, ul.Nadarzyńska 18d (kod 05-805)  lub drogą e-mailową na adres: galeria@atart.com.pl

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

a) z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

b) jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);c) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VII. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.Administrator wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych w ramach serwisu AT art, a w związku  z realizacją usług  dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom uczestniczącym w realizacji zawartych transakcji sprzedaży:  dostawcy usług bankowych , podmiotom prawnym, dostawcy usług informatycznych (utrzymania strony internetowej i systemów informatycznych), firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,  w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

4.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania serwisu AT art do preferencji Użytkowników oraz administrowania serwisem AT art.

5. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego Newsletter ,na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach w AT art.

VIII OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe przechowywane są przez okres od momentu złożenia zamówienia przez Użytkownika do jego realizacji przez  AT art, a także po jej zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawnych w tym rachunkowych oraz podatkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Dane osobowe do celów marketingowych przechowywane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są  nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 IX.DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH i BEZPIECZEŃSTWO

1.Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem AT art są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE( tzw. RODO).

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by  inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

X. INNE POSTANOWIENIA DO POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Pytania odnoszące się do naszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: galeria@atart.com.pl