Menu AT art Szukaj

Regulamin

§1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Galerii Internetowej AT art  dostępnego pod adresem https://atart.com.pl/.
 2. Operatorem Galerii Internetowej AT art (zwanym dalej Sprzedającym lub Galerią) jest firma AT art Anna Krawczyk-Wojarnik  z siedzibą w Kaniach, kod 05-805, ulica Nadarzyńska 18d ,  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 527-00-18-550, Regon: 015282478.
 3. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się z Galerią  poprzez wiadomości e-mail pod adresem: galeria@atart.com.pl,  w dni robocze w godz.10-17. Adres do korespondencji: AT art  05-805 Kanie ul. Nadarzyńska 18d

§2
DEFINICJE

 1. Galeria (Sprzedający)–  oznacza Annę Krawczyk-Wojarnik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AT art Anna Krawczyk-Wojarnik z siedzibą w Kaniach (05-805), ul. Nadarzyńska 18D, NIP: 5271341589, REGON:015282478 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: galeria@atart.com.pl , będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 2. AT art – serwis internetowy, dostępny pod adresem domeny internetowej www.atart.com.pl którego właścicielem jest Galeria, za pomocą którego Galeria prezentuje dzieła Artystów, prowadzi sprzedaż detaliczną umożliwiając Klientom ich zakup oraz promuje Artystów i ich Dzieła.
 3. Artysta – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych,, która jest autorem Dzieł przeznaczonych na sprzedaż w AT art. Na potrzeby Regulaminu za Artystę będzie uważana również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, której dzieła przeznaczone są na sprzedaż w AT art.
 4. Użytkownik /Konsument – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedającego. Użytkownikami serwisu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, rezerwując lub kupując Dzieło Artysty od Galerii AT art.
 5. Dzieło – przedmiot zaprojektowany i (lub) wykonany przez Artystę,. Opis i fotografie Dzieła prezentowane są w AT art.
 6. Zamówienie – zapytanie ofertowe, które składa Klient do Galerii poprzez formularz zamówienia AT art, którego celem jest potwierdzenie dostępności Dzieła, ustalenie ceny Dzieła i kosztów dostarczenia i rezerwacji dzieła, jeśli to możliwe.
 7. Sprzedaż – umowy sprzedaży Dzieła wystawionego w AT art, w tym również zawarcie umowy na odległość między Klientem a Galerią, poprzez uznanie na rachunku bankowym Galerii wpłaty Klienta za Dzieło.
 8. Regulamin określa zasady funkcjonowania AT art. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich jego postanowień.
 9. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Użytkownika do przeglądarki internetowej, dostęp do internetu oraz aktywny adres e-mail.

§3
PRAWA I OBOWIĄZKI GALERII

 1. Galeria zajmuje się promocją  Artystów oraz sprzedażą na własny rachunek wykonanych przez nich Dzieł. Galeria może nadto pośredniczyć w realizacji Dzieł na indywidualne zamówienie Użytkownika, w imieniu, na rachunek i na rzecz Artysty.
 2. Galeria, jest stroną transakcji dokonywanej z Użytkownikiem, tzn. jest stroną umowy sprzedaży.
 3. Przedmiotem usług świadczonych przez Galerię jest sprzedaż Dzieł, sporządzanie ofert, negocjacje, i obsługa płatności we własnym imieniu.
 4. Zamieszczone w AT art informacje są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami; dalej Kodeks Cywilny).
 5. Wszystkie dzieła prezentowane na stronach Galerii AT art.com.pl  znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł (zwanych dalej Artystami). Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach ATart.com.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Galerią, pod adresem: galeria@atart.com.pl
 6. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.
 7. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
 8. Galeria  zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Galerii w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji
 9. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.
 10. Galeria nie dokonuje dostawy towaru w rozumieniu przepisu art. 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Galeria nie świadczy usług na podstawie umowy komisu.
 11. Galeria  zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 12. Galeria może odmówić Użytkownikowi Sprzedaży Dzieła, jeżeli:
  1. nie dysponuje już Dziełem,  b/Użytkownik  nie dostarczy prawidłowych danych adresowych umożliwiających skuteczne doręczenie Dzieła  c/ Użytkownik we wskazanym czasie nie uiści przelewu w należytej wysokości,
 1.  Galeria zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby jej oferta, obejmująca Dzieła była rzetelna i aktualna.
 2. Galeria  ma obowiązek   dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych .
 3. Galeria zobowiązana jest do uiszczenia w imieniu Kupującego wynagrodzenie należne firmie dostawczej z tytułu odbioru i dostarczenia towarów do Kupującego.
 4. W przypadku reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru przez Kupującego, Galeria zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy.
 5. Galeria gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych i przetwarzania ich w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził dobrowolnie zgodę z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związu z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46we( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych tj Dz U. z 2018 poz.1000 .Galeria zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych.

§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.
 2. Przed każdym wysłaniem Zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się z prezentacją Dzieła uważnie czytając opisy i oglądając zdjęcia umieszczone w karcie każdego dzieła. Jeżeli Użytkownik będzie miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Dzieła lub zasad jego zakupu, powinien nawiązać z Galerią kontakt  pisząc na adres e-mail galeria@atart.com.pl, opublikowany również w serwisie AT art.
 3. Użytkownik składając Zamówienie powinien prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia i użyć swoich rzeczywistych danych adresowych. Nie wypełnienie formularza Zamówienia, bądź nie potwierdzenie przez Użytkownika oferty wysłanej przez Galerię w odpowiedzi na Zamówienie będzie równoznaczne z odstąpieniem od zakupu i zostanie przez Galerię anulowane.
 4. Użytkownik przed złożeniem Zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z AT art przez Użytkownika oznacza, że zaakceptował Regulamin bez zastrzeżeń.

§5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru tj. objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu (dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: galeria@atart.com.pl lub telefonicznie  na nr tel. 601 22 74 73).
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: a/ wiadomością e-mail, na adres galeria@atart.com.pl b/  w formie pisemnej, na adres AT art Anna Krawczyk-Wojarnik, ul.Nadarzyńska18d,05-805 Kanie. Przesyłkę należy nadać na adres AT art Anna Krawczyk-Wojarnik , ulica Nadarzyńska 18D, 05-805 Kanie.
  Wzór formularza odstąpienia od umowy:

  • Data
  • Imię i nazwisko Konsumenta
  • Adres Konsumenta
  • Oświadczenie /informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
  • Data odbioru towaru (od przewoźnika/punktu odbioru)
  • Określenie żądania: proszę  o zwrot pieniędzy na wskazany rachunek bankowy
  • Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w regulaminie Galerii
  • Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy nr
  • Podpis Konsumenta (jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)
 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów dostawy, za wyjątkiem: 1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz 2. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Galerii. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument wybiera sposób zwrotu towaru i ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym .
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§6
ZASADY I KOLEJNOŚĆ DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. AT art przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji .
 3. Kolejność dokonywania zakupów:
  1. Krok 1-  Złożenie Zamówienia
  2. Krok 2 -Galeria sprawdza dostępność Dzieła i potwierdza ten fakt Użytkownikowi w ciągu 24 godzin.
  3. Krok 3- Galeria potwierdza Użytkownikowi mailem przyjęcia zamówienia wraz z określeniem  terminu i kosztów dostawy.
  4. Krok 4-Użytkownik  potwierdza Zamówienie mailowo oraz dokonuje zapłaty na konto Galerii, co jest potwierdzeniem zawarcia umowy przez Użytkownika. Po otrzymaniu zapłaty przez Galerię Dzieło nabiera status „Rezerwacja”
  5. Krok 5- dostarczenie Dzieła do Użytkownika przez przewoźnika.
  6. Użytkownik SKŁADA ZAMÓWIENIE wypełniając i wysyłając formularz zamówienia wybranego Dzieła po uprzednim dodaniu Dzieła do „koszyka”, co oznacza chęć nabycia. Z chwilą złożenia zamówienia Dzieło uzyskuje status „REZERWACJI”. Złożenie Zamówienia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży ani żadnej innej oraz nie zobowiązuje żadnej ze stron. Wysłanie formularza ma charakter informacyjny. GALERIA SPRAWDZA DOSTĘPNOŚĆ DZIEŁA w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia  i w przypadku kiedy Dzieło wystawione na sprzedaż jest dostępne – GALERIA WYSYŁA DO KLIENTA POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA . W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Galeria informuje Użytkownika o dostępności Dzieła,  o kosztach zakupu i dostarczenia Dzieła ,  udziela informacji dotyczących realizacji płatności. Stanowi to ofertę handlową dla Użytkownika złożoną przez Galerię. Jeśli zaś Zamawiane Dzieło  nie jest dostępne – informuje Użytkownika  o tym, że transakcja nie może być zrealizowana i anuluje Zamówienie. W przypadku dostępności Dzieła i złożenia przez Galerię oferty, UŻYTKOWNIK SPRAWDZA OFERTĘ  , POTWIERDZA ZAMÓWIENIE mailowo w ciągu 3 dni na adres galeria@atart.com.pl i DOKONUJE ZAPŁATY ZA DZIEŁO PRZELEWEM na konto Galerii. Dzieło nabiera status „REZERWACJA”. Jeśli Użytkownik w powyższym terminach nie potwierdzi oferty lub nie dokona wpłaty na wskazany rachunek bankowy, Galeria anuluje Zamówienie.  Użytkownik wpłacając ustaloną kwotę pieniędzy na rachunek bankowy Galerii, tym samym ZAWIERA UMOWĘ SPRZEDAŻY. ZAKSIĘGOWANIE WPŁATY na rachunku bankowym Galerii rozpoczyna czynności zmierzające do bezpiecznego i skutecznego doręczenia Dzieła Użytkownikowi.
 1. Galeria na bieżąco informuje jak przebiega proces realizacji zamówienia . Informacje te wysyłane są na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Czas realizacji zamówienia jest ustalany z Użytkownikiem indywidualnie drogą mailową. Galeria dołoży wszelkich starań, aby zamówione Dzieła dotarły do Użytkownika w idealnym stanie i w umówionym terminie. Termin dostawy liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Galerii. Galeria dołoży wszelkich starań aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
 3. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski . Istnieje także możliwość wysyłki za granicę . W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Użytkownikiem.

  §7
  PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIE DZIEŁA

 1. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
 2. Za zakupy w Galerii  można zapłacić w następujący sposób: przelewem na rachunek bankowy Galerii.
 3. Dane do przelewu:  AT art. Anna Krawczyk-Wojarnik  , 05-805 Kanie ul. Nadarzyńska 18d , nr konta:  70 1140 2004 0000 3902 7499 6572 mbank
 4. Dzieło wysyłane jest po wpłynięciu kwoty zapłaty za Dzieło na rachunek bankowy. W tytule przelewu Użytkownik powinien podać tytuł przelewy podany w mailu otrzymanym od Galerii, a potwierdzającym zamówienia.
 5. Zamówione Dzieła  dostarczane są  na koszt Użytkownika. Koszty przesyłki  opisane są na stronie atart.com.pl/zakupy
 6. Galeria dostarcza zamówione Dzieło paczką pocztową lub przesyłką listową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłkami kurierskimi. Po uzgodnieniu z Użytkownikiem istnieje możliwość odbioru osobistego Dzieła.
 7. Galeria zobowiązuje się do  dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych

§8
REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi  przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży. Reklamacja powinna być złożona na adres e-mail: galeria@atart.com.pl lub na adres AT art Anna Krawczyk-Wojarnik , ul.Nadarzyńska 18D , 05-805 Kanie.W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-556 3 i następne Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: a) Imię i nazwisko, b)adres e-mail lub adres korespondencyjny,  c) opis problemu/niezgodności, d) datę zawarcia umowy będącej podstawą do reklamacji  e. protokół szkody , a w nim przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację ,  sporządzony w obecności kuriera f. fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej)g) określenie żądania do sposobu załatwienia reklamacji.
 3. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 4. Jeśli podane w reklamacji dane są niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji  Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail:galeria@atart.com.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych,  przekazanych dobrowolnie Galerii AT ART w ramach wykonana świadczonych usług, jest AT ART  Anna Krawczyk-Wojarnik  z siedzibą w Kaniach , 05-805, ul. Nadarzyńska 18d, NIP 527-134-15-89, REGON: 015282478, posługujący się adresem e-mail: galeria@atart.com.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie przepisów prawa, zgody wyrażonej przez Pana/Panią w celu zawarcia i wykonania na Pani/Pana żądanie umowy sprzedaży, w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji i rozliczenia umowy, wysyłka newslettera, kontaktowych z naszym sklepem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów przez Galerię znajdują się w Polityce prywatności serwisu Internetowego i są integralną częścią Regulaminu.
 3. Dane osobowe Pani/Pana mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom uczestniczącym w realizacji zawartej umowy sprzedaży:  dostawcy usług bankowych , podmiotom prawnym, dostawcy usług informatycznych (utrzymania strony internetowej i systemów informatycznych), firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,  w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 5. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego z tytułu zawartych umów albo do czasu ich wygaśnięcia.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w szczególności historii transakcji
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 11. Prawa, o których mowa w paragrafach 7, 8, 9, 10 może Pani/Pan zrealizować kontaktując się na adres e-mail:galeria@atart.com.pl lub telefonicznie na numer telefonu  +48 601 22 74 73
 12. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej . Dane są szczególnie chronione, a w szczególności stosuje środki techniczne i organizacyjne  zapobiegające utracie danych ich uszkodzeniu lub zniszczeniu i uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa
 13. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach analizy historii sprzedaży i aktywności na stronie, w celu dostarczenia spersonalizowanej oferty.
 14. Galeria zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług
 15. Administrator zastrzega sobie możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 16. Administrator danych osobowych przetwarza dane w zgodzi z prawem Polskim jak i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

§10
KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Klienci zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje, o których powzięli wiadomość podczas negocjacji lub po podpisaniu umowy sprzedaży lub umowy o dzieło z Artystą.
 2. Za informacje poufne nie uważa się informacji, które:
  • są dostępne publicznie z zastrzeżeniem, że nie stały się publicznie dostępne w wyniku naruszenia Regulaminu,
  • informacje pochodzące od Galerii lub Artysty, co do których Galeria lub Artysta wyrazili pisemną zgodę na ich ujawnienie.
 3. Użytkownicy będą zwolnieni z zachowania w tajemnicy informacji poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§11
ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treśś publikowana na stronie serwisu AT art. narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania powinien powiadomić Galerięo potencjalnym naruszeniu.
 2. Galeria powiadomiona o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłocznie działania mające na celu usunięcia ze strony serwisu AT art, treści będące przyczyną naruszenia.

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

 1. Korzystanie z AT art jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie braku możliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Galerii. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl
 5. Galeria informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.   Zasady korzystania z procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, są  nimi, w szczególności rzecznicy praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie  internetowej   Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązujące na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny

Opis do reklamacji i odstąpienia od zakupu